Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Náklady exekuce

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Víte, co všechno se počítá do nákladů na exekuci a kdo je platí? Vysvětlíme vám to a také poradíme, jak se dají snížit.


Z čeho se skládají náklady exekuce

Výslednou částku tvoří tři základní složky

 • Odměna a výdaje exekutora
 • Odměna advokáta v nalézacím a exekučním řízení
 • DPH

Do výdajů soudního exekutora se započítávají náklady vzniklé během exekučního řízení. Mohou to být paušálně určené i účelně vynaložené hotové výdaje. Patří sem také náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností.

Jak se počítají náklady exekuce

Odměna exekutora se vypočítává z vymoženého plnění (do této částky se nezahrnují náklady exekuce ani náklady oprávněného).

Exekuce peněžité částky

Pokud exekutor vymáhá finanční obnos, náleží mu odměna 15 % z vymožené částky (do výše 3 milionů Kč, u vyšších částek postupně klesá až k 1 %).

 • do 3 000 000 Kč základu 15 %
 • z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu 10 %
 • z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu 5 %
 • z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu 1 %

Minimální výše exekutorovy odměny je 2 000 Kč.

Exekuce jiné povinnosti

Kromě peněžité částky se často vymáhají i další povinnosti. Uvádíme jejich příklady i odměny soudního exekutora za exekuci podle exekutorského tarifu.

 • Exekuce vyklizením – 10 000 Kč (za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt či místnost)
 • Exekuce odebráním věci – 15 % jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč (za každou odebranou věc nebo soubor věcí)
 • Exekuce rozdělením společné věci, v případě prodeje a následného rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky – výpočet se provádí podle § 6 exekutorského tarifu, základem je výtěžek prodeje věci
 • Exekuce rozdělením společné věci v případě, že má být rozdělena jinak než prodejem – 6 000 Kč (za každou rozdělovanou věc).
 • Exekuce provedením prací a výkonů – 6 000 Kč (za každý vykonaný exekuční titul).

Odměna soudního exekutora je snížena o 70 %, pokud povinný (dlužník) splní ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti ve smyslu § 46 odst. 6 ex. ř. vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (věřitele) [§ 11 odst. 1 písm. b) exekutorského tarifu].

Kdo hradí náklady na exekuci

Tyto náklady platí stejně jako náklady oprávněného povinný (dlužník). Vymáhají se v rámci exekučního řízení a jejich výši uvádí exekutor v Příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Existují však výjimky, jako je například zastavení exekuce pro nemajetnost povinného. V tomto případě hradí náklady nebo jejich část oprávněný.

Jak snížit náklady na exekuci

V případě, že dlužník reaguje na výzvu a do 30 dní od jejího doručení splní své povinnosti, platí snížené náklady exekuce. Kromě vymáhané povinnosti však musí uhradit zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného.

Odměna soudního exekutora se snižuje o 50 % u exekuce peněžité částky, o 70 % u exekuce jiné povinnosti a paušální částka náhrady hotových výdajů až o 50 %.