Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Reálná břemena a jejich příklady

Nemovitosti a věcná břemena

Vyznáte se v reálných břemenech a víte, jakou mohou mít podobu? V našem článku se to dozvíte. Zjistíte také, na jak dlouho se zřizují a kdy zanikají. Dále tu najdete konkrétní příklady, díky kterým celé problematice snadno porozumíte.


Co to je reálné břemeno

Reálná břemena zatíží nemovitost tak, že vlastník věci je ve prospěch jiné osoby jako dlužník zavázán něco dávat nebo něco konat. Jde tu tedy o aktivní povinnosti.

Typy aktivního plnění s příklady

Aktivní plnění může mít podobu:

  • odvodů (peněžitých nebo naturálních) anebo
  • podobu aktivní činnosti, jako je třeba určitá služba (úklid, odvoz do nemocnice, vaření apod.)

Plnění lze poskytovat v různých časových intervalech, jednorázově nebo opakovaně, pravidelně nebo i dle individuálních potřeb (odvoz do nemocnice tehdy, když to oprávněný potřebuje). Důležité je, aby byl vždy zachován pozitivní, aktivní charakter plnění.

Pro správné odlišení reálných břemen a služebností je třeba brát v úvahu případy, kdy je nějaká aktivní činnost pouze prostředkem k zachování/umožnění služebnosti.

Příklad reálného břemene

Na pozemku pana Hlubiny je zřízena služebnost cesty ve prospěch pozemku souseda Konvičky. Cestu užívá pro své potřeby vedle oprávněného (pan Konvička) i sám povinný (pan Hlubina). Oba tak musí přispívat k udržování cesty. Zpevňování krajnice panem Hlubinou tak nelze brát jako aktivní konání ve smyslu reálného břemena.

 

Práva a povinnosti u reálných břemen

U reálných břemen je vztah povinný a oprávněný stejný jako vztah dlužník a věřitel. Povinný musí proto své závazky plnit řádně a včas. Pokud tak nečiní, má oprávněný nárok na kompenzaci.

Vznik a zánik reálných břemen

Reálná břemena se primárně zřizují na dobu určitou, jsou tedy dočasná. Pokud je zřízeno časově neomezené reálné břemeno, zákon ukládá, že už při jeho sjednání musí být určeny podmínky vykupitelnosti z takového břemena.

Reálná břemena můžeme stejně jako služebnosti dělit podle toho, zdali jsou spojena s plněním individuálně určené osobě, nebo jsou spojená s vlastnictvím k určité věci.

Reálná břemena zřízená k plnění určené osobě

Tato reálná břemena jsou pevně svázaná s existencí této osoby. S její smrtí (fyzická osoba) nebo zánikem (právnická osoba) tak zaniká i reálné břemeno. Převod na jinou osobu není bez souhlasu vlastníka zatížené věci možný.

Reálná břemena spojená s vlastnictvím k určité věci

Pokud se reálné břemeno týká vlastnictví k určité věci (například pozemku), pak přechází stejně jako vlastnická práva k věcem na další vlastníky.

 


Štítky

Věcná břemena, list vlastnictví a katastr nemovitostí

Věcná břemena, list vlastnictví a katastr nemovitostí

Nemovitosti a věcná břemena

Víte, co to je list vlastnictví a jaké údaje obsahuje? A že představuje možnost, jak zjistit věcné břemeno na nemovitosti? V našem článku se to dozvíte a také vám poradíme, jak zapsat i vymazat věcné břemeno z katastru.

Přečíst článek