Volejte kdykoliv 257 22 33 22

Druhy věcných břemen s příklady: služebnost a reálná břemena

Nemovitosti a věcná břemena

Jaký je rozdíl mezi služebností a reálným břemenem? A jak se tyto pojmy mají k termínu věcné břemeno. Základní přehled a charakteristiky jednotlivých typů břemen najdete v článku.


Zákon operoval před rokem 2014 pouze s institutem věcných břemen. Aktuální rozdělení zavedl až nový Občanský zákoník. Nyní se tak věcná břemena dělí na dva druhy, na služebnostireálná břemena. Když tedy někdo mluví o věcných břemenech, může myslet jeden nebo druhý typ. Pojem věcné břemeno je tak obecným, zastřešujícím pojmem.

Služebnost

Služebnost může zatížit nemovitost tak, že vlastník domu, bytu, pozemku apod. musí ve prospěch jiné nemovitosti nebo osoby něco strpět nebo se něčeho zdržet. Zákon tu tedy ukládá pasivní povinnost. Služebnosti mohou být sjednány jak na dobu určitou, tak neurčitou.

Občanský zákoník výslovně uvádí tyto typy služebnosti:

  • Služebnost inženýrské sítě
  • Opora cizí stavby
  • Služebnost okapu
  • Právo na vodu
  • Služebnost rozlivu
  • Služebnost stezky, průhonu a cesty
  • Právo pastvy
  • Užívací právo – „Služebností užívacího práva se uživateli poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti.“ (§ 1283)
  • Požívací právo – „Služebností požívacího práva se poživateli poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky; poživatel má právo i na mimořádný výnos z věci.“ (§ 1285)
  • Služebnost bytu

Výčet uváděný zákonem není definitivní, tj. nevypočítává všechny možné typy služebností, které lze zřídit, jen popisuje nejčastější z nich.

Institut služebnosti zakládá pro oprávněného právo něco užívat, ale nikoli povinnost. Pokud třeba rodiče darovali synovi byt a ve smlouvě pro sebe zřídili věcné břemeno služebnosti bytu, je jedno, že přes léto bydlí na chatě, břemeno platí dál. Až se budou na podzim stěhovat zpět, nikdo jim v tom nemůže bránit.

V praxi je dobré rozlišovat mezi pozemkovou a osobní služebností. Pozemková služebnost je služebnost, která je spojena s konkrétní nemovitou věcí. Patří sem například služebnost energetických sítí nebo služebnost cesty.

Příklad

Pan Muška je vlastníkem tří pozemků a uvažuje o prodeji dvou z nich. Cesta na pozemek, který chce dále vlastnit, vede přes zbývající dva pozemky. Zatíží tedy tyto dva pozemky služebností cesty a předejde možným komplikacím v podobě bránění přístupu na třetí pozemek. Díky tomu, že je služebnost vázána na pozemky, přechází toto právo i na případné budoucí majitele třetího pozemku.

Osobní služebnost – služebnost, která je zřízena ve prospěch konkrétní osoby. Sem spadá třeba služebnost bytu.

Příklad

Paní Nováková daruje svému vnukovi dvoupatrový rodinný dům. V darovací smlouvě je zřízena služebnost opravňující paní Novákovou užívat celé spodní patro domu pro své potřeby. Toto právo je vázáno na osobu paní Novákové a po její smrti automaticky zaniká.

Reálná břemena

Reálná břemena zatíží nemovitost tak, že vlastník věci je ve prospěch jiné osoby jako dlužník zavázán něco dávat nebo něco konat. Jde tu tedy o aktivní povinnosti.

Toto aktivní plnění může mít podobu odvodů (peněžitých nebo naturálních) anebo podobu aktivní činnosti, jako je třeba určitá služba (úklid, odvoz do nemocnice, vaření apod.). Plnění lze poskytovat v různých časových intervalech, jednorázově nebo opakovaně, pravidelně nebo i dle individuálních potřeb (odvoz do nemocnice tehdy, když to oprávněný potřebuje). Důležité je, aby byl vždy zachová pozitivní, aktivní charakter plnění.

Pro správné odlišení reálných břemen a služebností je třeba brát v úvahu případy, kdy je nějaká aktivní činnost pouze prostředkem k zachování/umožnění služebnosti.

Příklad

Na pozemku pana Hlubiny je zřízena služebnost cesty ve prospěch pozemku souseda Konvičky. Cestu užívá pro své potřeby vedle oprávněného (pan Konvička) i sám povinný (pan Hlubina). Oba tak musí přispívat k udržování cesty. Zpevňování krajnice panem Hlubinou tak nelze brát jako aktivní konání ve smyslu reálného břemena.

 

Reálná břemena se primárně zřizují na dobo určitou, jsou tedy dočasná. Pokud je zřízeno časově neomezené reálné břemeno, zákon ukládá, že už při jeho sjednání musí být určeny podmínky vykupitelnosti z takového břemena.
Reálná břemena můžeme stejně jako služebnosti dělit podle toho, zdali jsou spojena s plněním individuálně určené osobě, nebo jsou spojená s vlastnictvím k určité věci.

Reálná břemena zřízená k plnění určené osobě jsou pevně svázaná s existencí této osoby. S její smrtí (fyzická osoba) nebo zánikem (právnická osoba) tak zaniká i reálné břemeno. Převod na jinou osobu není bez souhlasu vlastníka zatížené věci možný. Pokud je reálné břemeno spjaté s vlastnictvím k určité věci (například pozemku), přechází břemeno stejně jako vlastnická práva k věcem na další vlastníky.

U reálných břemen je vztah povinný a oprávněný stejný jako vztah dlužník a věřitel. Povinný musí proto své závazky plnit řádně a včas. Pokud tak nečiní, má oprávněný nárok na kompenzaci.

Prodej domu nebo bytu s věcným břemenem dožití není úplně jednoduchý. Řešíte podobnou situaci? Obraťte se na nás. Zajišťujeme výkup nemovitostí s věcným břemenem. 

Věcná břemena: základní pojmy a vztahy

Věcná břemena: základní pojmy a vztahy

Nemovitosti a věcná břemena

Povinný, oprávněný, služebná věc… Nejen u věcných břemen se setkáte s některými právními pojmy. Abyste vždycky věděli, o čem je řeč, máme tu pro vás vysvětlení základních termínů.

Přečíst článek