Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Druhy věcných břemen s příklady: služebnost a reálná břemena

Nemovitosti a věcná břemena

Jaký je rozdíl mezi služebností a reálným břemenem? A jak se tyto pojmy mají k termínu věcné břemeno. Základní přehled a charakteristiky jednotlivých typů břemen najdete v článku.


Zákon operoval před rokem 2014 pouze s institutem věcných břemen. Aktuální rozdělení zavedl až nový Občanský zákoník. Nyní se tak věcná břemena dělí na dva druhy, na služebnostireálná břemena. Když tedy někdo mluví o věcných břemenech, může myslet jeden nebo druhý typ. Pojem věcné břemeno je tak obecným, zastřešujícím pojmem. Často používané spojení věcné břemeno služebnosti není správné.

Služebnost

Služebnost může zatížit nemovitost tak, že vlastník domu, bytu, pozemku apod. musí ve prospěch jiné nemovitosti nebo osoby něco strpět nebo se něčeho zdržet. Zákon tu tedy ukládá pasivní povinnost. Služebnosti mohou být sjednány jak na dobu určitou, tak neurčitou.

Občanský zákoník výslovně uvádí tyto typy služebnosti:

  • Služebnost inženýrské sítě
  • Opora cizí stavby
  • Služebnost okapu
  • Právo na vodu
  • Služebnost rozlivu
  • Služebnost stezky, průhonu a cesty
  • Právo pastvy
  • Užívací právo – „Služebností užívacího práva se uživateli poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti.“ (§ 1283)
  • Požívací právo – „Služebností požívacího práva se poživateli poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky; poživatel má právo i na mimořádný výnos z věci.“ (§ 1285)
  • Služebnost bytu

Výčet uváděný zákonem není definitivní, tj. nevypočítává všechny možné typy služebností, které lze zřídit, jen popisuje nejčastější z nich.

Institut služebnosti zakládá pro oprávněného právo něco užívat, ale nikoli povinnost.

Příklad služebnosti bytu

Pokud třeba rodiče darovali synovi byt a ve smlouvě pro sebe zřídili věcné břemeno služebnosti bytu, je jedno, že přes léto bydlí na chatě, břemeno platí dál. Až se budou na podzim stěhovat zpět, nikdo jim v tom nemůže bránit.

V praxi je dobré rozlišovat mezi pozemkovou a osobní služebností. Pozemková služebnost je služebnost, která je spojena s konkrétní nemovitou věcí. Patří sem například služebnost energetických sítí nebo služebnost cesty. Osobní služebnost je služebnost, která je zřízena ve prospěch konkrétní osoby. Sem spadá třeba služebnost bytu.

Reálná břemena

Reálné břemeno znamená, že vlastník určité věci musí je ve prospěch jiné osoby něco dát nebo vykonat. Jedná se o aktivní povinnost.

Příklad reálného břemene

Babička daruje vnukovi byt, ale požaduje, aby jí pomáhal s úklidem, nákupy a v případě nemoci ji vozil k lékařům nebo do nemocnice.


Štítky

Věcná břemena: základní pojmy a vztahy

Věcná břemena: základní pojmy a vztahy

Nemovitosti a věcná břemena

Povinný, oprávněný, služebná věc… Nejen u věcných břemen se setkáte s některými právními pojmy. Abyste vždycky věděli, o čem je řeč, máme tu pro vás vysvětlení základních termínů.

Přečíst článek