Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Exekuční řád

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Víte, co to je exekuční řád? Vysvětlíme vám, o jaký zákon se jedná a představíme zásadní změny, které zavedla novela 2021.


Co je exekuční řád

Jde o zkrácený název zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů. Vedle občanského soudního řádu je nejdůležitějším zákonem o exekučním řízení.

Exekuční řád je právním předpisem, který upravuje

  • postavení a činnost soudních exekutorů
  • provádění exekucí
  • postavení a organizaci exekutorské komory

Často se označuje zkratkou, v různých písemnostech ho můžete najít jako ex. ř., ex. řád, EŘ.

Novela 2021

V červenci 2021 byla schválena novela, která přináší několik změn zvýhodňujících především dlužníka. Tyto změny najdete pod zákonem č. 286/2021 Sb. a platí od 1. ledna 2022. Máme pro vás přehled těch nejdůležitějších.

Náklady exekuce se platí jako první

Od ledna 2022 se mění pořadí započítávání vymoženého plnění. Částka se započítává postupně na

  • náklady výkonu exekuce
  • jistinu
  • úroky z prodlení
  • náklady oprávněného

Toto opatření se vztahuje i na již dříve zahájená exekuční řízení. Aktuální výši vymáhané částky musí exekutoři pravidelně aktualizovat v Centrální evidenci exekucí.

Bezvýsledné exekuce se zastavují

V případě, že vymožená částka za posledních 6 let nepokrývá ani náklady a předmětem exekuce nebyla nemovitost, vyzve exekutor oprávněného, aby souhlasil se zastavením exekuce. Na vyjádření má 30 dní.

Pokud nesouhlasí, musí složit stanovenou zálohu, kterou se lhůta prodlužuje o další 3 roky. Požádat může 2x. Maximální délka exekuce bude tedy 12 let od zahájení. Pokud se oprávněný nevyjádří, dochází k automatickému zastavení exekuce.

Zálohu nemusí hradit osoby vymáhající dluh na výživném, náhradu újmy na zdraví, újmy způsobené trestným činem nebo pracovním úrazem. Na základě žádosti o zproštění může v určitých případech od zálohy upustit i sám exekutor.

Do uvedených 6 let se počítá i doba před účinností novely. První bezvýsledné exekuce budou zastaveny nejdříve v roce 2023.

Exekuce částek do 1 500 Kč se zastavují

Pokud jistina pohledávky není vyšší než 1 500 Kč a v posledních 3 letech nebylo nic vymoženo, je exekuce zastavena. Oprávněný má právo na slevu na dani vy výši 30 % nesplacené pohledávky. Prodloužení o 3 roky je možné pouze po uhrazení zálohy.

Exekuce prodejem movitých věcí může být jen jedna

Pokud exekutor v rejstříku movitých věcí zjistí, že je proti povinnému tato exekuce už vedena, nemá právo jeho majetek ani zjišťovat ani sepisovat.

Nově tedy není možné, aby exekuci prodejem movitých věcí provádělo několik exekutorů najednou. Jde o ochranu zvlášť zranitelných osob, například pobírajících starobní důchod, invalidní důchod druhého a třetího stupně a také osoby, u nichž vznikly dluhy dříve, než jim bylo 18 let.

 


Štítky

Exekuční řízení

Exekuční řízení

Exekuce a insolvence

Zajímá vás, co je exekuční řízení a jaký je jeho průběh? Vysvětlíme vám, o co se jedná, a popíšeme jednotlivé fáze.

Přečíst článek