Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Exekuční řízení

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zajímá vás, co je exekuční řízení a jaký je jeho průběh? Vysvětlíme vám, o co se jedná, a popíšeme jednotlivé fáze.


Co je to exekuční řízení

Nazývá se také vykonávacím řízením a je to druh občanského soudního řízení. Nejčastěji řeší vymožení finanční částky, ale může jít i o jinou povinnost, kterou dlužník nesplnil dobrovolně a je povinný ji splnit na základě exekučního titulu.

Jak se nazývají strany exekučního řízení

Používají se tato označení

 • Povinný – dlužník, který má na základě exekučního titulu povinnost něco splnit, vykonat nebo uhradit.
 • Oprávněný – věřitel, který má k dispozici vykonatelný exekuční titul.

Jak probíhá exekuční řízení

Průběh exekučního řízení je přesně stanovený a skládá se z následujících kroků.

Návrh na provedení exekuce

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy oprávněný podal exekuční návrh na zahájení exekučního řízení. Podkladem je vykonatelný exekuční titul (například platební rozkaz, rozsudek rozhodčí nález nebo jiná listina).

Usnesení o nařízení exekuce

Exekuční soud vydá usnesení a pověří soudního exekutora vedením exekuce. Usnesení obsahuje také tzv. generální inhibitorium, které znamená, že dlužník nesmí nakládat se svým majetkem.

Exekutor vyzve dlužníka, aby dluh do 15 dní dobrovolně uhradil. Usnesení odesílá také ostatním účastníkům řízení a dalším subjektům. Exekutor dále dohledává majetek, kterého by se mohla exekuce týkat.

Zaplacení dluhu v tomto období je výhodné, protože se o 50 % snižuje odměna soudního exekutora i náhrady jeho hotových výdajů.

Vydání exekučního příkazu

Jde o příkaz k provedení exekuce, který vydává soudní exekutor. Upřesňuje v něm majetek, jehož se bude exekuční řízení týkat, a způsob provedení exekuce. Může to být například prodej nemovitosti, srážka ze mzdy nebo jiného příjmu, obstavení bankovního účtu.

Povinný se může bránit

Dlužník má několik možností obrany, může podat

 • odvolání proti usnesení o nařízení exekuce
 • návrh na zastavení exekuce v částečném nebo plném rozsahu
 • návrh na odklad exekuce
 • námitku podjatosti exekutora

Provedení exekuce

Pokud povinný dluh neuhradil a nevyužil možností, jako je odvolání, odklad či návrh na zastavení exekuce, nebo mu byly zamítnuté, je exekuce provedena. Obvykle jde o tyto způsoby v následujícím pořadí:

 • přikázání pohledávky z účtu
 • srážky ze mzdy nebo jiných příjmů
 • prodej movitých věcí
 • prodej nemovitých věcí
 • další způsoby

Vymožení nákladů exekuce

Dlužník musí uhradit nejen dluh, ale také náklady exekuce a náklady oprávněného na základě vydaného příkazu k úhradě nákladů exekuce či jiného rozhodnutí.

Skončení exekuce

Exekuce je ukončena splněním vymáhané povinnosti a úhradou všech nákladů exekuce a oprávněného nebo zastavením exekuce případně jinou skutečností.


Štítky

Kde zjistit dluhy na nemovitosti

Kde zjistit dluhy na nemovitosti

Exekuce a insolvence

Ztrácíte přehled o svých závazcích? Potřebujete ověřit, jaké všechny dluhy váznou na nemovitosti? Připravili jsme pro vás přehled, kam se obrátit.

Přečíst článek