Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Jak se břemena zřizují a jak zanikají

Nemovitosti a věcná břemena

Vznik a zánik věcných břemen, služebností nebo reálných břemen, může nastat hned několika způsoby. Probereme si jeden za druhým.


Vznik věcného břemene

Věcné břemeno může vzniknout:

 • Samostatnou písemnou smlouvou.
 • V rámci smlouvy, dle které dochází k převodu vlastnického práva k nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva).
 • Ze závěti neboli pořízením pro případ úmrtí (například majitel nemovitosti může ve své závěti zřídit služebnost práva na vodu pro svého souseda, aby mu zajistil přístup ke studni).
 • Dohodou dědiců.
 • Rozhodnutím příslušného orgánu (stavební úřad, soud, pozemkový úřad).
 • Ze zákona.
 • Výkonem práva (vydržením).

Věcné břemeno vzniká bezúplatně, nebo úplatně

Věcné břemeno může být zřízeno bezúplatně, například v rámci darovací smlouvy, kdy prarodiče darují vnukovi byt s tím, že ho mohou doživotně užívat, tzv. služebnost bytu.

Naopak úplatně to bývá často při budování kanalizací, vodovodů a dalších sítí, tj. při služebnosti inženýrské sítě. Stát či energetická společnost tak povinnému, resp. majiteli nemovitosti, kompenzují dílčí nepohodlí vyplývající z věcného břemene.

Aby věcné břemeno nabylo právní moci, je nutné ho u příslušné nemovitosti úspěšně zapsat do katastru nemovitostí.

Zánik věcného břemene

Určitě vás zajímá, jak lze zrušit věcné břemeno. Stejně jako při vzniku břemene, i při zániku existuje hned několik možností. Věcné břemeno tak může zaniknout:

 • Dohodou všech smluvních stran, nejčastěji tedy dohodou povinnéhooprávněného.
 • Uplynutím sjednané doby.
 • Úmrtím oprávněné osoby.
 • Vykoupením.
 • Nařízením soudu – povinný může požádat soud o zrušení břemene v případech, kdy existuje hrubý nepoměr mezi výhodou oprávněného a povinností povinného.
 • Oprávněná osoba se stane majitelem služebné nemovitosti.
 • Promlčením v případě, že oprávněný neužívá předmět břemena po dobu 10 let a svého práva se nedomáhá.
 • Ze zákona – věcné břemeno zaniká, pokud služebná věc už nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby. Musí však jít o trvalý stav, nikoli jen o dočasnou nemožnost. Příkladem může být například prokazatelně trvalé vyschnutí studny na pozemku zatíženém služebností studny.

Kolik stojí výmaz věcného břemene

V případě, že nastala situace, kdy je možné břemeno zrušit, je potřeba podat Návrh na vklad do katastru nemovitostí s kolkem v hodnotě 2 000 Kč. K němu přiložíte dohodu, úmrtní list nebo rozhodnutí soudu.

Věcné břemeno vázne na nemovitosti, ne na majiteli. Změnou vlastnictví tedy nezaniká. Z tohoto důvodu bývá obtížné takto zatížené domy, byty nebo pozemky prodat. Řešením pak může být jejich výkup.


Štítky

Věcná břemena, list vlastnictví a katastr nemovitostí

Věcná břemena, list vlastnictví a katastr nemovitostí

Nemovitosti a věcná břemena

Víte, co to je list vlastnictví a jaké údaje obsahuje? A že představuje možnost, jak zjistit věcné břemeno na nemovitosti? V našem článku se to dozvíte a také vám poradíme, jak zapsat i vymazat věcné břemeno z katastru.

Přečíst článek