Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Společné jmění manželů

Spoluvlastnictví nemovitosti

Máte dům nebo byt ve společném jmění manželů a nevíte, co to přesně znamená? V našem článku se to dozvíte. Také zjistíte, co patří do společného jmění manželů dle NOZ, kdy SJM zaniká a jak probíhá jeho vypořádání.


Co je SJM 

Společné jmění manželů je specifickou formou spoluvlastnictví, která vzniká uzavřením manželství. Týká se veškerého majetku nabytého jedním z manželů nebo oběma během trvání manželského svazku.  

Jedná se o bezpodílové spoluvlastnictví, oba manželé jsou vlastníky všeho, společně věci užívají a rozhodují o nich.  

Co patří do společného jmění manželů

Definice, kterou obsahuje ustanovení § 708 občanského zákoníku říká, že součástí společného jmění manželů je vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. Jde o velmi neurčité vymezení, které bohužel přesně nespecifikuje, o co všechno se jedná.

V NOZ 2014 najdete, že do společného jmění manželů se počítá výdělek, plat, mzda a jiné hodnoty z pracovní a jiné výdělečné činnosti.

Také se dozvíte, že součástí SJM je i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Například zisk (po odečtení nákladů) z nájmu nemovitosti, kterou vlastní pouze jeden z manželů.

Dále jde o podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, jestli ho nabyl za trvání manželství. A nyní se podíváme, co není předmětem SJM.

Co se nezapočítává do společného jmění manželů

Ustanovení § 709 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že součástí SJM není to, co nabyl jeden z manželů

  • darem, děděním nebo odkazem (zde existuje výjimka, kdy zůstavitel nebo dárce projevil jiný úmysl, např. z toho, že předal dar jednomu z manželů, není možné usuzovat, že chtěl obdarovat jen tohoto manžela, a je nutné zjistit jeho skutečnou vůli)
  • jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech
  • právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví
  • za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku
  • to, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů (naopak, co slouží potřebě obou manželů do SJM patří)

Zúžené společné jmění manželů

Rozsah SJM si mohou manželé smluvně upravit. Zúžením z něho lze vyjmout jak nemovitosti, tak věci movité. Znamená to, že nově budou ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z nich. Dále si mohou dohodnout, že věc, jejíž pořízení zatím jen plánují, se nikdy součástí společného jmění nestane. Aby byla smlouva platná, musí být uzavřena notářským zápisem.

Zánik společného jmění manželů 

Jak SJM zaniká?

  • Zánikem manželství (rozvodem, smrtí nebo prohlášením jednoho z manželů za mrtvého). 
  • Pokud byl jednomu z manželů uložen trest propadnutí majetku. 
  • V případě, že by na některého z manželů vyhlášený konkurz. 

Vypořádání společného jmění manželů 

V případě zániku SJM musí dojít k jeho písemnému vypořádání. Vychází se z toho, že oba podíly jsou stejné. Vypořádání se provádí dohodou. Pokud dohoda o vypořádání společného jmění manželů není možná, podává jeden z nich návrh k soudu. Také může svůj podíl nabídnout realitní kanceláři k odkupu

Jestli k vypořádání společného jmění manželů nedojde během tří let, nastává tzv. právní fikce, že vypořádání proběhlo. Movité věci budou patřit tomu, u koho se nacházejí, ostatní movité věci, nemovitosti a dluhy se stávají podílovým spoluvlastnictvím. Oba podíly jsou stejné.  


Štítky

Reálné rozdělení nemovitosti

Reálné rozdělení nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti

Máte svůj dům nebo byt ve spoluvlastnictví s další osobou a uvažujete o jeho rozdělení? V některých případech je to možné, přečtěte si více.

Přečíst článek