Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Zástavní smlouva

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zástavní právo vzniká uzavřením zástavní smlouvy. Tu je možné uzavřít k nemovitým i movitým věcem. Jaké jsou náležitosti smlouvy o zřízení zástavního práva?


Co to je zástavní smlouva

Jde o zajišťovací institut práva. Uzavírá ji věřitel a dlužník, který dává věřiteli určitou věc do zástavy. V případě, že je zástavou věc ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka, stává se smluvní stranou také tato osoba, která je označovaná jako zástavce.

V jaké formě musí být zástavní smlouva

Zástavní smlouva musí mít písemnou formu u věcí movitých (výjimku tvoří movité věci, které jsou jako zástava odevzdané zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě) a u nemovitostí, které jsou evidované v katastru nemovitostí.

V některých případech je nutná forma notářského zápisu, například když je zástavou závod nebo jiná věc hromadná, nemovitost neevidovaná ve veřejném seznamu a také pokud má zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav, který vede Notářská komora České republiky.

Co musí obsahovat zástavní smlouva

Povinné údaje zástavní smlouvy stanovuje občanský zákoník. Patří mezi ně:

  • označení zástavce a zástavního věřitele
  • předmětu zástavy (nemovitosti, které se zástava týká)
  • způsob vzniku zástavního práva

Po dohodě si mohou smluvní strany do smlouvy zanést i další náležitosti v souladu s právními předpisy. Může jít například o smluvní pokutu.

Zástavní smlouva k nemovitosti

Se zástavní smlouvou se setkáte například u hypotéky. Pokud jde o nemovitou věc, která je zapsaná v katastru nemovitostí, musí do něho být zástavní právo smluvní zapsané. Zástavní smlouva s ověřeným podpisem se přikládá k návrhu na vklad zástavního práva do katastru.

V případě, že se jedná o nemovitost, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, vznikne zástavní právo až po zápisu do Rejstříku zástav.

Máte na svém bytě zástavní právo ve prospěch banky nebo jiného věřitele a chcete ho prodat? Obraťte se na nás, postaráme se o výkup bytu i jiné nemovitosti.


Štítky

Prodej nemovitosti se zástavním právem

Prodej nemovitosti se zástavním právem

Exekuce a insolvence

Řešíte složitou situaci a potřebujete prodat dům nebo byt, na který máte hypotéku, a je tak zatížený zástavním právem? Možné to je. Jen je potřeba všechno správně naplánovat.

Přečíst článek