Volejte kdykoliv 257 22 33 22

Co je to exekuce

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zajímá vás, co je to exekuce, exekuční titul, exekuční příkaz nebo exekuční řízení? Termínů spojených s problematikou exekucí je celá řada. My vám je vysvětlíme.


Definice exekuce

Exekuce slouží k donucení splnění například soudem uložené povinnosti. Nejčastěji se jedná o vymožení dluhu (většinou finanční částky) od povinného, kterým je dlužník, pro oprávněného – věřitele. Může však jít také o donucení ke splnění jiného závazku.

Postup exekuce

Postupuje se tak, že věřitel podá návrh na zahájení exekučního řízení u soudního exekutora. Ten požádá exekuční soud o pověření k provedení exekuce. Musí však mít k dispozici exekuční titul. Pokud je návrh oprávněný, soud udělí exekutorovi do 15 dní pověření a vydá usnesení o nařízení exekuce. Exekutor pak povinného vyzve k dobrovolné úhradě dluhu do 15 dní.

Exekuční titul

Jde o rozhodnutí (většinou soudní), nebo o jinou veřejnou listinu, která povinnému stanovuje povinnost nebo potvrzuje existenci pohledávky.

Jaké jsou exekuční tituly

  • vykonatelné rozhodnutí soudu
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy
  • a další

Exekuční příkaz

Jedná se o rozhodnutí soudního exekutora, které specifikuje majetek, jehož se bude exekuce týkat, a způsob jejího provedení. Může jít například o prodej nemovitosti nebo auta, srážky z platu či jiných příjmů, výběr určitého obnosu z bankovního účtu.

Exekuční příkaz nabývá právní moci ihned po doručení a nejde se proti němu odvolat. Povinný nesmí s uvedeným majetkem nijak nakládat (zatížit ho, převést na jinou osobu atd.).

Exekuční příkaz musí obsahovat

  • označení exekučního soudu, soudního exekutora, exekučního titulu, účastníků řízení, vymáhané povinnosti
  • specifikaci způsobu provedení exekuce
  • datum a místo vydání, podpis soudního exekutora, specifikaci adresáta a poučení o odvolání

Exekuční příkaz musí mít písemnou formu a být doručený do vlastních rukou.

Jste ve složité situaci a potřebujete rychle prodat svůj byt nebo dům? Kontaktujte nás, vykupujeme nemovitosti v exekuci

Exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti

Exekuce a insolvence

Exekuce nemovitosti je jednou z možností věřitele, jak na dlužníkovi vymoci pohledávku. Co to přesně znamená a jak proces probíhá?

Přečíst článek