Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je to insolvenční řízení

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Insolvenční řízení může být řešením obtížné životní situace. O co se přesně jedná a jaké podmínky je nutné splnit? Vše vám přehledně a srozumitelně vysvětlíme, postup i výhody insolvenčního řízení z pohledu dlužníka a věřitele.


Co je insolvenční řízení

Insolvenční řízení je druh soudního řízení, během něhož se projednává úpadek (případně hrozící úpadek) dlužníka a způsob jeho řešení. Může to být

 • konkurz – uplatňuje se u všech subjektů a jedná se o zpeněžení majetku dlužníka 
 • reorganizace – týká se pouze podnikatelů a jde o postupné úhrady z výnosů provozu podniku 
 • oddlužení – vztahuje se především na fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele, kdy se pohledávky hradí na základě měsíčního splátkového kalendáře

Hlavním záměrem je zvolit vhodný způsob vypořádání dluhů. Dlužník tak má možnost v rámci oddlužení snížit a vypořádat své dluhy. Cílem je co nejvyšší a poměrné uspokojení věřitelů. Jednou z možností, jak zpeněžit majetek, je nabídnout nemovitost do výkupu

Návrh na insolvenční řízení

Insolvenční řízení se zahajuje na základě podání insolvenčního návrhu k insolvenčnímu soudu. Podat ho může jak dlužník, tak věřitel. Insolvenční řízení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Průběh insolvenčního řízení

Po zahájení insolvenčního řízení je vydáno usnesení o úpadku a povolení oddlužení. Poté dlužníka kontaktuje insolvenční správce. který bude mít vše na starost. Je to mimo jiné přezkum přihlášených pohledávek, správa a zpeněžování majetku, rozdělení výtěžku mezi věřitele a také informování soudu a věřitelů.

Následuje rozhodnutí o vhodném způsobu řešení úpadku dlužníka, které jsme si už popsali, a po něm samotná realizace tohoto řešení. 

Přihlášení pohledávky

Věřitel podává přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení přímo k insolvenčnímu soudu, který ho vede. Může tak učinit, jakmile je insolvenčního řízení zahájeno a nejpozději do uplynutí lhůty uvedené v rozhodnutí o úpadku.

Pomůžeme vám v jakékoli situaci

Vykoupíme vaši nemovitost za hotové nebo navrhneme jiné výhodné řešení.

Zjistit více

Podmínky oddlužení platné od 1. 6. 2019

 • poctivý záměr
 • schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu ještě v plné výši pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele
 • odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení
 • nemít kvalifikovanou insolvenční historii (v posledních 10 letech jí nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být její návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nesměla vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět)

Výhody insolvenčního řízení pro dlužníka

 • Prohlášením úpadku na dlužníka se zastavuje úročení dluhů, resp. úroky a pokuty se neuspokojují. V případě oddlužení nejsou po jeho skončení vymahatelné.
 • Věřitelé si musí přihlásit své pohledávky v určité lhůtě. Jejich výši a oprávněnost přezkoumává insolvenční správce. Často dojde k popření pohledávek přiznaných rozhodčím nálezem. 
 • Insolvenční řízení je pro všechny levnější než exekuce
 • V případě splnění oddlužení se dlužník zbaví dluhů, může legálně pracovat, mít účet v bance atd.

Výhody insolvenčního řízení pro věřitele

 • Dosáhne zpravidla vyššího uspokojení dluhů než v exekuci.
 • Přihláška pohledávky brání jejímu umlčení.
 • Má možnost využít daňového odpisu přihlášené pohledávky.

Insolvenční rejstřík

Jde o elektronický informační systém veřejné správy dostupný online. Tento veřejně přístupný rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti a slouží k zajištění publicity insolvenčního řízení a také k doručování písemností.

Kromě některých údajů je insolvenční rejstřík veřejně přístupný. To znamená, že kdokoli do něho může nahlížet, sledovat průběh a stav insolvenčního řízení a pořizovat si z něj kopie nebo výpisy. Zveřejňují se v něm například rozhodnutí insolvenčního soudu.

 


Štítky

Dopad insolvenčního řízení na exekuci

Dopad insolvenčního řízení na exekuci

Exekuce a insolvence

Zajímá vás, jak je to s exekucí nemovitosti, když je zahájeno insolvenční řízení? Je i nadále platná, nebo ne?

Přečíst článek