Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je to promlčení

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Potřebujete vědět, co je promlčení a čeho se týká? Zajímá vás, jaké jsou promlčecí lhůty a kdy začínají běžet? To vše se dozvíte v našem článku. Také zjistíte, která práva se promlčují a která ne.


Institut promlčení

Promlčení je právní institut upravený v občanském zákoníku. Dochází jím k oslabení určitého práva v důsledku marného uplynutí času, tzv. promlčecí lhůty.

Příklad – promlčení dluhu

Konkrétně u úhrady dluhu oslabení práva znamená, že pokud není vykonáno v promlčecí lhůtě, nemá dlužník povinnost dluh uhradit.

Přesto je možné promlčený dluh vymáhat, a to i soudně. V případě, že dlužník nevznese námitku promlčení, soud nárok přizná. V opačném případě soud promlčenou pohledávku nepřizná.

Prekluze

Prekluze je nejen zánik nároku z určitého subjektivního práva, ale i úplný zánik tohoto práva. Oproti promlčení však není prekluze všeobecná. Nastává jenom tam, kde to zákon výslovně stanoví.

Délka promlčecí lhůty

Promlčecí lhůta trvá 3 roky. Majetkové právo je promlčeno nejpozději za 10 let, pokud zákon nestanoví jinou lhůtu. Strany si také mohou ujednat jinou promlčecí lhůtu, která může být kratší nebo delší (minimálně 1 rok a maximálně 15 let). Rozlišujeme tzv subjektivní a objektivní promlčecí lhůtu

Subjektivní promlčecí lhůta – běží od okamžiku, kdy se věřitel dozví (případně dozvědět měl nebo mohl) o rozhodujících skutečnostech, které se týkají jeho nároku. Zjednodušeně řečeno, lhůta běží ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé (například u soudu). Délka obecné subjektivní promlčecí lhůty je dle ustanovení občanského zákoníku 3 roky.

Objektivní promlčecí lhůta – běží ode dne vzniku příslušného subjektivního práva a je nezávislá na vědomosti o rozhodných skutečnostech týkajících se nároku. Délka obecné objektivní promlčecí lhůty je dle ustanovení občanského zákoníku 10 let.

Promlčení nepodléhají tato práva

  • Vlastnické právo
  • Právo domáhat se rozdělení společné věci
  • Právo na zřízení nezbytné cesty
  • Právo na vykoupení reálného břemene
  • Právo na výživné

Pokud je splnění dluhu zajištěno zástavním právem, pak se zástavní právo nepromlčí dřív než pohledávka.

Naopak se podle občanského zákoníku promlčují všechna majetková práva. Výjimku tvoří případy, které zákon výslovně stanovuje. Do majetkových práv patří například věcná práva, práva z dědění, majetková práva z duševního vlastnictví a závazková práva.

Zvažujete prodej své nemovitosti zatížené dluhy? Obraťte se na nás, zajišťujeme výkup rodinných domů za hotové.


Štítky

Co je to úrok

Co je to úrok

Exekuce a insolvence

V případě, že máte hypotéku nebo jinou půjčku, jste se určitě setkali s termínem úrok a dalšími podobnými pojmy. Máme pro vás srozumitelné definice a vysvětlení.

Přečíst článek