Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co to je zástavní právo

Zadlužené nemovitosti: exekuce

Zástavní právo zajišťuje dluh vydlužitele (dříve věřitele) a zpravidla vzniká na základě smlouvy. Takové zástavní právo se nazývá smluvní. Je to nejčastější typ zástavního práva. Ve smlouvě je vždy uvedeno, co je zástavou a jaký dluh zajišťuje.


Zástavní právo smluvní

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci. Od 1. ledna 2014 ho upravuje § 1309 až 1394 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/21012 Sb.). Uzavírá se mezi zástavním dlužníkem (vlastníkem zastavené věci) a zástavním věřitelem, vydlužitelem. Jeho zřízením se zajišťuje dluh ve smluvené výši pro případ, že by ho zástavní dlužník včas nesplnil.

Je důležité zmínit, že na základě zástavního práva smluvního dochází k jistému omezení vlastnického práva. Vlastník sice zůstává stejný, ale například u nemovitosti je povinný udržovat ji v takovém stavu, aby se nesnížila její hodnota. Předmětem zástavně právního vztahu je zástava. Pokud není pohledávka splněna, je možné ji zpeněžit. Výtěžek pak získává zástavní věřitel. 

„Zástavním právem lze zajistit dluh o určité výši nebo dluh, jehož výši lze určit kdykoli v době trvání zástavního práva. Zástavním právem lze zajistit dluh peněžitý i nepeněžitý, podmíněný nebo i takový, který má vzniknout teprve v budoucnu.” (§ 1311)

Vznik zástavního práva

Zástavní právo smluvní se zřizuje zástavní smlouvou. V ní je ujednáno, co je zástavou, pro jaký dluh se zástavní právo zřizuje. Zástavní smlouva musí mít písemnou formu. V případě zástavy movitých věcí, je nutné je zapsat do rejstříku zástav, a to vyžaduje formu notářského zápisu.

Zástavní právo v katastru 

Co se týká nemovitých věcí, tak zástavní právo smluvní vzniká až jeho vkladem do katastru nemovitostí. O zahájení vkladového řízení může požádat jak věřitel, tak zástavce. Existenci zástavního práva můžete snadno ověřit na listu vlastnictví. Nachází se konkrétně v Oddílu C – Omezení vlastnického práva. 

Budoucí zástavní právo

Zástavou se může stát také věc, kterou dlužník zatím nevlastní. Zástavní právo pak vzniká až po nabytí vlastnického práva.

Zastavení cizí věci

Pokud vlastník dané věci souhlasí, může zástavce dát jako zástavu cizí věc. Zástavní právo může vzniknout také v případě, kdy dá zástavce jako zástavu cizí věc bez souhlasu vlastníka a zástavní věřitel ji přijme v dobré víře, že je zástavce oprávněný ji zastavit.

Vespolné zástavní právo

Zástavou pro jeden dluh může být několik věcí. Zástavní věřitel se může domáhat kterékoli z nich nebo všech, dokud není jeho pohledávka uspokojena.

Soudcovské zástavní právo

Zástavní právo soudní nařizuje soud v rámci výkonu rozhodnutí. Cílem je zajistit nezajištěný dluh na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka. Zde je podstatné, že vzniká již dnem podání návrhu na jeho zřízení k soudu, nikoliv až zápisem do katastru nemovitostí. Toto má vliv na pořadí uspokojení pohledávek. 

Zástavní právo exekutorské

Jedná se o obdobu soudcovského zástavního práva, vzniká však rozhodnutím exekutora o jeho zřízení. Zpravidla se vydává společně s exekučním příkazem k prodeji.  

Jste ve složité situaci a potřebujete prodat nemovitost se zástavním právem? Obraťte se na nás, jednou z našich služeb je výkup zadlužené nemovitosti


Štítky

Zánik a výmaz zástavního práva

Zánik a výmaz zástavního práva

Exekuce a insolvence

Zástavní právo smluvní může zaniknout z různých důvodů. V našem článku se dozvíte, jaké to jsou. Dále tu najdete informace o tom, jak se postupuje při výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.

Přečíst článek