Nabídnout nemovitost online Nabídnout nemovitost online

Co je podílové spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví nemovitosti

Máte nemovitost v podílovém vlastnictví a nevíte, co to přesně znamená? V našem článku najdete odpověď a také se dozvíte, jaká jsou vaše práva a povinnosti.


Co je to podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc vlastní více osob, a každá z nich k ní má určitý podíl.

  • Podíly jednotlivých spoluvlastníků mohou být stejné, ale i různé.
  • Každý z nich má však právo k celé věci.
  • Velikost podílu stanovuje účast spoluvlastníka na právech a povinnostech, které z vlastnictví dané věci vyplývají.

Nakládání s podílem

Všichni spoluvlastníci mohou se svými podíly nakládat podle své vůle, ale nesmí tím způsobit újmu na právech ostatních spoluvlastníků.

Od 1. července 2020 již také neplatí obecné předkupní právo. Když se jeden ze spoluvlastníků rozhodne svůj podíl prodat, nemusí ho nejdříve nabízet ostatním spoluvlastníkům, jako to bylo do té doby. Tuto povinnost má pouze v určitých případech, jako je dědictví nemovitosti, a pouze 6 měsíců.

Nejčastěji jde o nemovitost

Ve spoluvlastnictví je možné mít téměř cokoli (auto, účet v bance), ale nejrozšířenější je spoluvlastnictví nemovitostí: domů, bytů a pozemků.

Příklad: podílové spoluvlastnictví pozemku

Pokud vlastníte třetinu pozemku o velikosti 3 000 m2, není to tak, že by vám patřilo 1 000 m2. To jen teoreticky. Ve skutečnosti vlastníte jednu třetinu z každého čtverečného metru.

Správa společné věci podle zákonného režimu

U společné správy nemovitosti ve spoluvlastnictví se podle zákonného režimu rozlišuje běžná správa, správa významných záležitostí a rozhodnutí, u nichž je nutné rozhodnutí všech spoluvlastníků.

O běžné správě rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. Aby rozhodnutí nabylo právních účinků pro všechny spoluvlastníky, musí být každý z nich vyrozuměn o nutnosti rozhodnout. Výjimkou je situace, která vyžaduje okamžité jednání.

K rozhodnutí o významné záležitosti, jako je například zlepšení nebo změna účelu společné věci, jsou nutné alespoň 2/3 hlasů spoluvlastníků. Pokud nesouhlasí tato většina, rozhoduje soud. Na soud se může obrátit také spoluvlastník, který byl přehlasovaný.

Souhlas všech spoluvlastníků je potřeba k rozhodnutí, kdy má být společná věc zatížena či její zatížení zrušeno nebo práva spoluvlastníků omezena na 10 let.

Co se týká zástavního práva, které se zřizuje k zajištění peněžité pohledávky (např. hypotéky) kvůli zlepšení nebo obnově společné věci, je nutný souhlas 2/3 spoluvlastníků. 

Neshody při správě společné věci řeší soud 

  • V případě, že byl některý ze spoluvlastníků při rozhodování o neodkladné záležitosti opominutý, může se obrátit na soud.
  • Má na to 30 dní od přijetí rozhodnutí, poté toto právo zaniká.
  • Pokud o nakládání nebyl vyrozuměn, běží tato lhůta od té doby, co se o něm dozvěděl.
  • Soud pak určí, jestli má vůči němu rozhodnutí o neodkladné záležitosti právní účinky, nebo ne.

Spoluvlastníci si mohou stanovit společného správce věci.

Dohoda spoluvlastníků o správě společné věci

Zákonný režim společné správy mohou spoluvlastníci podle § 1138 OZ změnit na základě dohody. Znamená to, že se domluví na jiných pravidlech, která jim více vyhovují. Taková dohoda o správě společné věci musí mít formu notářského zápisu a je nutné ji vložit do katastru nemovitostí. Je pak závazná i pro nástupce spoluvlastníků.

Dluh na společné věci

Pokud je na společné věci dluh, může se věřitel domáhat jeho zaplacení v plné výši na kterémkoli ze spoluvlastníků.

Jak vypořádat podílové spoluvlastnictví

Spoluvlastníci nemusejí ve spoluvlastnictví setrvávat. Mohou se dohodnout jak na oddělení, tak zrušení spoluvlastnictví. Pokud se nedohodnou, rozhoduje soud. Svůj podíl mohou také nabídnout realitní kanceláři k výkupu

 


Štítky

Vznik spoluvlastnictví nemovitosti

Vznik spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví nemovitosti nebo čehokoli jiného může vzniknout za různých okolností. Přečtěte si, jaké jsou ty nejčastější.

Přečíst článek